Dolda fel-försäkring, SE UPP FÖR PROBLEM

vaksamhet vid fastighetsköp

Dolda fel- och säljarförsäkringar      

Audere Advokatbyrå har stor vana av att hantera frågor gällande försäkringsersättningar av olika slag. Många uppdrag hanteras direkt på uppdrag av försäkringsbolag, andra uppdrag gäller krav mot andra försäkringsbolag från privatpersoner, företag och försäkringsbolag sinsemellan.

Som advokater är Audere Advokatbyrås medarbetare bundna av Advokatsamfundets jävsregler och förhindrade av att hantera krav mot de klienter som vi företräder eller klienter som byrån har företrätt i något tidigare ärende. Detta är en av de grundläggande reglerna för advokatverksamhet. Regeln syfte är givetvis att den som anlitat en advokat inte skall behöva riskera att samma advokat eller advokatbyrå skall utnyttja den många gånger känsliga information som klienten anförtrott advokaten och vända informationen emot klienten i ett annat ärende. Advokaten anses då vara jävig vilket innebär att uppdraget ej får antas.        

Reglerna om advokatens jäv gäller givetvis även till förmån även för de försäkringsbolag som är klienter hos advokater.    

Eftersom en stor del av de ärenden som byrån hanterar innehåller försäkringsrättsliga frågeställningar, har vi noga valt ut vilka försäkringsbolag som vi arbetar mot- respektive för.

Dolda fel- eller säljarförsäkringar   

Under senare år har de så kallade dolda fel- eller säljarförsäkringarna blivit vanligare i samband med köp av fastigheter. Ofta får köparen känslan av att dessa inkluderas i köpet, som till exempel försäkringen ”Varudeklarerat”. De största och flitigast förekommande försäkringsbolagen som erbjuder försäkringar av denna typ är Chubb, Anticimex och Garbo (eller Gar-Bo). Försäkringarna förmedlas av fastighetsmäklarbolag som exempelvis Svensk Fastighetsförmedling. Försäkringarna kan emellanåt marknadsföras under andra varumärken, men oftast är det något av de uppräknade bolagen som är försäkringsgivare.

Audere Advokatbyrå har valt att ej företräda de försäkringsbolag som tillhandahåller denna typ av försäkringar. En anledning till att dessa bolag inte företräds är att dessa bedöms tillhandahålla försäkringslösningar som på grund av sin utformning ger upphov till en hel del problem för såväl säljare som köpare, vilket inte sällan ger upphov till oklarheter, meningsskiljaktigheter och därmed också rättstvister.

Att tänka på som köpare av en fastighet gällande dolda fel-försäkringen

Den som har köpt eller skall köpa en fastighet invaggas ofta i en falsk trygghet när det finns en försäkring för dolda fel/säljarförsäkring som omfattar fastighetsköpet. Vår erfarenhet visar att köparen tror att försäkringen är mycket förmånlig och täcker hela den ekonomiska skada som ett dolt fel innebär för köparen. Faktum är att försäkringen inte alls påverkar köparens långtgående undersökningsplikt. Köparen tror ofta att: den falska trygghet som köparen känner består främst av följande;

  • Dolda fel-försäkringen gäller för alla typer av fel,
  • Köparen får en känsla av att i det fall ett dolt fel upptäcks, det finns bättre möjlighet att få felet åtgärdat än om försäkring ej funnits,
  • Försäkringsbolaget kommer vara behjälpligt med att utreda det eventuella felets karaktär och omfattning och bistå vid avhjälpande av felet,
  • I det fall ersättning regleras ur försäkringen så täcker ersättningen hela den kostnaden som felet kostar att åtgärda,  
  • Att den ersättning som försäkringsbolaget reglerar vid försäkringsfall är samma ersättning som du som köpare har rätt att kräva i form av avdrag på köpeskillingen i enlighet med jordabalkens regler om dolda fel.

Det kan med säkerhet sägas att den genomsnittlige köparens bild av dolda fel-försäkringens omfattning är fel, ofta fullständigt fel. 

När en köpare av en fastighet upptäcker ett fel i fastigheten har köparen möjlighet att kräva säljaren ersättning för felet i det fall felet har varit att betrakta som ett så kallat dolt fel i enlighet med jordabalken 4 kap 19 §. Det krävs även att köparen har upplyst säljaren om felet inom skälig tid efter det att felet upptäckts, detta sker genom reklamation. Det krävs även att köparen ej bort ha upptäckt felet vid en fullgod undersökning innan köpeavtalet ingåtts, med detta menas att köparen har en undersökningsplikt som måste vara fullgjord för att påstående om dolt fel med framgång skall kunna göras gällande.

Om det kan konstateras att ett fel föreligger och alla villkor är uppfyllda för att göra felet gällande som fel mot säljaren kan köparen yrka på avdrag på köpeskillingen eller om felet är väsentligt, hävning av köpet.  

Dolda fel-försäkringen omfattar inte, vilket både köpare och säljare kanske tror, säljarens ansvar för fel gentemot köparen, utan delar av kostnad för avhjälpande av viss typ av fel som köparen drabbas av till följd av felet. Dolda fel-försäkringen gäller exempelvis inte brister i utfästelser som lämnats av säljaren, och undantar ofta fel i fastighetens VVS- eller elsystem. Köparen har således i själva verket så gott som alltid rätt till en mera omfattande ersättning från säljaren än vad den försäkring som gäller för dolda fel ersätter.

Audere Advokatbyrå kan hjälpa dig som köpare att ta till vara din rätt gentemot säljaren, och dig som säljare i fråga om dina intressen gentemot både köparen och försäkringsgivaren för dolda fel-försäkringen.  

Kontakta oss om du vill veta mer eller om vi kan hjälpa dig

Ring: +46 (0) 8-562 40 200
Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.


Takkonstruktion ett år efter renovering

 

 

 

Takkonstruktion ett år efter renovering. Felet fanns under nylagd plåt och papp och upptäcktes när det började läcka in vatten. Dolt fel tyckte köparen, men inte försäkringsbolaget för dolda fel-försäkringen.