Aktuellt

March 24, 2021

Straffmätning för två knivhugg i benet som ledde till döden

Från högsta domstolens hemsida; Vid ett fall av en grov misshandel som ledde till att den misshandlade dog dömde tingsrätten gärningsmannen till tre och ett halvt års fängelse. Hovrätten höjde straffet till fem års fängelse. Gärningsmannen överklagade påföljden till Högsta domstolen. 

Två personer vistades i en lägenhet. Den ene högg den andre två gånger i låret med en kniv. Båda personerna var alkoholpåverkade. De närmare omständigheterna kring gärningen samt avsikten och syftet med knivhuggen har inte gått att klarlägga.

Högsta domstolen har bestämt straffet till fängelse i fyra år. Domstolen har utöver de omständigheter som har medfört att brotten är att betrakta som grova bl.a. beaktat att knivhuggen utgjorde ett mycket allvarligt angrepp på den andres liv, men framstår som impulsstyrda. Risken för att den angripne skulle dö var emellertid betydande då det andra hugget var mycket kraftigt. Genom att inte beakta den risken har gärningsmannen varit påtagligt oaktsam. Läs domen i dess helhet här.

December 04, 2020

Sara Lång - advokat

Idag firar vi att vår biträdande jurist Sara Lång antagits som ledamot av Sveriges Advokatsamfund och numera tituleras advokat.

 

December 12, 2019

Gränsen mellan "snatteri" och stöld ändras av HD

Ett stöldbrott bedöms som ringa stöld (tidigare benämnt snatteri) om brottet med hänsyn till värdet av det som tagits och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Vid butikstillgrepp är värdet av det tillgripna i allmänhet avgörande för rubriceringen. Sedan 2009 har en värdegräns på 1 000 kr tillämpats.

Högsta domstolen har kommit fram till att den värdegräns som i rättspraxis tillämpas vid butikstillgrepp ska höjas till 1 250 kr. Läs domen här

April 24, 2019

När kan utvisning ske vid brottslighet? HD har prövat saken.

Högsta domstolen har prövat frågan om när allvarligare brottslighet kan ligga till grund för utvisning. I den sammanfattande ingressen anges; "När en utlänning har vistats länge i Sverige kan utvisning på grund av brott ske endast om det finns synnerliga skäl. Högsta domstolen har i en dom som meddelats i dag utvecklat vad som kan utgöra synnerliga skäl och hur olika faktorer som är relevanta ska vägas mot varandra." Läs domen här.

January 23, 2019

"Transporterat" förseningsvite ger rätt till försäkringsersättning

Högsta domstolen har prövat frågan om ett förseningsvite hos en avtalspart som riktas mot avtalsmotparten är att anse som ett skadeståndskrav som omfattas av ansvarsförsäkringen. Detta trots att försäkringen innehållar undantag för förseningsviten. Domstolen gjorde en tolkning och fann att försäkringen omfattar kravet. Läs domen här.

November 28, 2017

Kommun skadeståndsskyldig för felaktig upplysning

En kommun fick en förfrågan om ett antal tomter omfattades av strandskydd och besvarade frågan med ett nej. Detta visade sig vara felaktigt. Den som köpte tomterna hade då gjort en dålig affär och ställde skadeståndskrav mot kommunen. Målet tog sig ända till högsta domstolen som ansåg att kommunen bar ett skadeståndsrättsligt ansvar för den felaktiga upplysningen. Läs högsta domstolens dom här.

May 10, 2017

HD stökar till i försäkringsbranschen

Försäkringar gäller för olika saker, vid olika tidpunkter. Gäller ansvarsförsäkringen när skadan inträffar, orsakas, eller uppstår? Branschen har haft sin syn på saken, nu har HD givit sin i fråga om vad som gäller när villkoret anger att försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden. Läs domen här.

April 20, 2017

Ingen jämkning av skadestånd för kvaddad båt

Högsta domstolen ansåg det inte föreligga grund för jämkning av skadestånd gällande en oförsäkrad båt som kvaddats av båtägarens bekant. Läs domen här

November 23, 2016

Brister i tidsredovisning innebar förlorad rätt till betalning

I avtal mellan en byggnadsentreprenör och konsument hade det uppstått tvist i fråga om betalning. Högsta domstolen prövade saken och ansåg att det faktum att byggaren inte specificerat sin tidsredovisning på ett tydligt sätt medförde att det inte gått att bedöma skäligheten i arvodet, vilket gjorde att konsumenten inte behövde betala enligt byggarens yrkande. Läs domen här.

November 09, 2016

Högsta domstolen bestämmer värde på gammal lada

En person brände ned en gammal byggnad, värderad till 1,5 MSEK, men som kostade 3,8 MSEK att reparera. Högsta domstolen har prövat skadeståndets nivå och landat på en ersättning på ca 3,2 MSEK. Läs domen här.

October 25, 2016

Köpekontrakt rankas högre än köpebrev

HD har tolkat avtal om köp av fast egendom.  När köpekontrakt och köpebrev innehåller motstridiga uppgifter, har köpekontraktet lagts till grund för bedömningen av avtalsinnehållet. Läs domen här.

August 11, 2016

HD avgör mål om likgiltighetsuppsåt

Dödande knivhugg i ryggen efter ordväxling ansågs inte utgöra mord. Läs domen här.

May 16, 2016

Högsta domstolen avgör mål om fel i fastighet

Från Högsta domstolens hemsida: "Fel i fastighet? En fasadkonstruktion visade sig vara bristfällig i fråga om fuktsäkerhet. Men när huset uppfördes var konstruktionen allmänt godtagen i branschen och förenlig med gängse tolkning av den gällande byggnormen. Fastigheten har därför inte avvikit från vad köparna med fog kunnat förutsätta vid köpet." 

Läs domen här

March 18, 2016

Skada efter "kapning" på fotbollsmatch ansågs inte vara misshandel

Backen tacklade anfallaren som skadade sig illa. Efter polisanmälan har åklagare väckt åtal för misshandel. Tingsrätten fann att det inte visats att backen haft för avsikt att skada anfallaren. Läs domen här (pdf 300kb)

January 18, 2016

Ny jurist på Audere

Audere välkomnar Sara Lång i gemenskapen.  Sara har juristexamen från Uppsala Universitet och kommer att arbeta med alla de områden som Audere verkar inom.

October 01, 2015

Audere Advokatbyrå öppnar branchoffice i Uppsala

Efter att flitigt ha anlitats av klienter från Uppsala med omnejd har Audere Advokatbyrå öppnat lokalkontor i Uppsala på Kungsängsgatan 17-19. Nya och gamla klienter hälsas varmt välkomna.

May 19, 2015

Artikel: Våga kräva din rätt

Läs intervjun med advokat Jon Nyberg i Enterprise Magazine här: Våga kräva din rätt

March 10, 2015

HD avgör fråga om rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostnad

Entreprenadrätt; HD har prövat frågan om beställaren har rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostnad när varken entreprenören eller beställaren har avhjälpt felet och funnit att så är fallet. Läs domen här

January 30, 2015

Anders Sannervik ledamot av Advokatsamfundet

Audere Advokatbyrås Anders Sannervik har valts in som ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

December 04, 2014

HD avgör fråga om hopp i kontraktskedja

Direktkrav och hopp i kontraktskedjan grundat på allmänna skadeståndsrättsiga regler ansågs möjligt. Läs domen här.

November 24, 2014 Jon Nyberg

Fullmakt omfattade inte rätt att ingå förlikning

Bolagets företrädare ansågs av Högsta domstolen inte haft behörighet i sådan omfattning att denne kunde ingå förlikningsavtal med bindande verkan. Läs domen här

March 26, 2014 Jon Nyberg

Inget åldersavdrag vid byggfelsförsäkring

Högsta domstolen ansåg att byggfelsförsäkringen inte gav utrymme för åldersavskrivning. Läs domen här

May 29, 2013 Jon Nyberg

Högsta domstolen tolkar AB 92 5 kap 4 §

Inget ansvar för skada om det inte finns någon vårdslöshet enligt högsta domstolens tolkning av bestämmelsen 5 kap 4 § i AB 92. Läs domen här.

January 24, 2013 Jon Nyberg

När uppstår bundenhet vid fastighetsköp?

Högsta domstolen har prövat frågan, läs domen här.Audere fasad