Entreprenad- och byggjuridik, AVTALET ÄR VIKTIGT

Regelverken kring utförande av byggnadsarbeten kan vara svårtillgängliga. Avtalen mellan byggföretag samt beställare och entreprenörer bygger ofta på standardavtal med ett väl inarbetat system för hantering av de vanligaste frågorna som kan tänkas uppstå. För det fall det handlar om avtal mellan konsument och entreprenör gäller konsumenttjänstlagen som en skyddslagstiftning som är tvingande till förmån för konsumenten. Vid småhusentreprenader gäller vanligen standardavtalet ABS09 som är ett konsumentanpassat avtal med villkor som bygger på konsumenttjänstlagens regler.                                  

Oavsett om det handlar om fel i entreprenad, fråga om byggnadsarbetens fackmässighet eller avtalstolkning kan Audere Advokatbyrå hjälpa dig med allt från upprättande av välbalanserade avtal i projektets inledningsskede till biträde vid hantering av tvistefrågor om något i projektet skulle gå snett. Tänk på att beställaren har rätt att utse besiktningsman, och att denne skall anteckna fel som beställaren gör gällande i samband med besiktningen. 

Husbygge      

Att låta bygga sitt eget hus är något som många drömmer om, och en dröm som allt fler realiserar. Vid ett husbygge finns ett stort antal ställningstaganden som måste göras. Tillstånd i fråga bygglov som måste sökas, och ett antal avtal måste ingås gällande husbyggandet som sådant, men också gällande exempelvis köp av själva fastigheten och huset, markplanering, och vatten och avlopp, byggande av staket, eller läggande av asfalt. Audere Advokatbyrå kan bistå med råd eller biträde kring de flesta juridiska frågor som kan tänkas uppstå i samband med husbygget.  

I byggprocessen är ofta en mängd företag och personer inblandade, beställaren har sina önskemål och sin uppfattning om hur bygget skall fortskrida och se ut när allt är klart, inblandade entreprenörer, tekniska konsulter och mängd andra tänkbara aktörer har att utföra sina respektive uppdrag fackmässigt och i enlighet med avtalet. Om det skulle uppstå fel kan det vara mycket komplicerat att utreda exempelvis ansvarsfrågan. Audere Advokatbyrå bistår gärna med utredningen och samarbetar med skickliga och erfarna byggnadsingenjörer.     

Kontakta oss om du vill veta mer eller om vi kan hjälpa dig

Ring: +46 (0) 8-562 40 200
Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.


Audere reception