March 29, 2019

När skall skadeanmälan anses ha gjorts?

Läs domen här. En kiosk brandskadades, och ägaren hade kontakt med försäkringsbolaget, men någon formell skadeanmälan synes inte ha skett. Försäkringsbolaget nekade ersättning med hänvisning till att skadan anmälts för sent.

Högsta domstolen skriver bland annat: "En anmälan med anspråk på försäkringsersättning behöver inte vara skriftlig och försäkringstagaren behöver inte framställa något preciserat anspråk. När den som anmäler ett försäkringsfall lämnar uppgifter som innebär att försäkringsbolaget dels kan identifiera försäkringstagaren och försäkringsavtalet, dels får information om händelseförloppet och att försäkringstagaren till följd av detta vill ta försäkringen i anspråk, har försäkringstagaren också i normalfallet uppfyllt det som krävs enligt 8 kap. 20 §."